Współczesne, dynamiczne zarządzanie nieruchomościami zakłada konieczność innowacji i kreatywności w gospodarowaniu nieruchomością, skoncentrowanie uwagi zarządcy nie tylko na samym budynku, ale na potrzebach jego użytkowników, a także na dostosowaniu nieruchomości do zmieniającej się sytuacji na rynku.

Zarządzanie nieruchomością to, oprócz wykonywania wszystkich czynności administratora, zespół czynności zmierzających do utrzymania, a jeśli to możliwe do podwyższenia wartości nieruchomości.

Czynności samodzielnego sprawowania zwykłego zarządu powierzchnią wspólną objęte zakresem naszej oferty to:

 1. Przygotowanie dokumentów koniecznych do podjęcia stosownych uchwał umożliwiających „usamodzielnienie” się Wspólnoty Mieszkaniowej,
 2. Rejestrację Wspólnoty Mieszkaniowej – nadanie jej numeru NIP i REGON,
 3. Uregulowanie spraw podatkowych Wspólnoty Mieszkaniowej,
 4. Otworzenie i prowadzenie rachunków bankowych Wspólnoty Mieszkaniowej tj. rachunku bieżącego i funduszu remontowego,
 5. Pełne ubezpieczenie budynku Wspólnoty zapewniające gwarancję w przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód,
 6. Przygotowanie i zawarcie umów pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową a firmami:
  * dostarczającą wodę i odprowadzającą ścieki,
  * doprowadzającą energię elektryczną do części wspólnej budynku,
  * wywożącą śmieci,
  * doprowadzającą energię cieplną,
  * świadczącą usługi kominiarskie,
  * świadczącą usługi utrzymania czystości, dezynsekcji i deratyzacji, oraz inne w zależności od potrzeb wspólnoty m.in. konserwacje anten zbiorczych, instalacji elektrycznej części wspólnych budynku, konserwacji instalacji wod-kan., gaz, c.o., domofonowej
 7. Przejęcie od dotychczasowego zarządcy i administratora dokumentacji finansowo-gospodarczej i technicznej dotyczącej nieruchomości,
 8. Prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 9. Przygotowanie projektu rocznego planu wpływów i kosztów utrzymania nieruchomości,
 10. Zwoływanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej wraz z przygotowaniem projektów uchwał,
 11. Windykacja na drodze upominawczej jak i sądowej należnych opłat od członków Wspólnoty Mieszkaniowej,
 12. Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej zgodnie z art. 29, ust. 1, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
 13. Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz jak i w stosunkach pomiędzy Wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali,
 14. Wybór wykonawców remontów przez przedstawicieli Wspólnoty (Radę Wspólnoty) oraz prowadzenie remontów części wspólnej przez uprawnione osoby zgodnie z zatwierdzonym planem gospodarczym.

Prawidłowy Zarząd gwarantuje pełną i profesjonalną obsługę nieruchomości, która w przyszłości, dzięki racjonalnemu wykorzystaniu środków finansowych wpłacanych przez właścicieli lokali, przyczyni się do podniesienia wartości nieruchomości, estetyki, obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Oznacza to, że zamieszkiwanie we Wspólnocie będzie wolne od trosk, a w przypadku sprzedaży lokalu właściciel otrzyma atrakcyjną cenę.

Przedstawione powyżej standardowe zestawienie naszych usług jest każdorazowo modyfikowane głównie w zależności od potrzeb klientów, powierzchni nieruchomości, jej stanu technicznego, przeznaczenia i innych dodatkowych okoliczności.

Wynagrodzenie Zarządcy jest każdorazowo negocjowane. Pozostałe koszty składające się na zaliczkę eksploatacyjną i fundusz remontowy zostaną dostosowane do Państwa potrzeb, ustalone i przyjęte na zebraniu Wspólnoty.