W związku z podjęciem Uchwały NR XVIII/319/20 przez Radę Miasta Oświęcim od dnia 01.03.2020 r. obowiązuje nowy sposób naliczania opłaty za wywóz nieczystości stałych dla lokali użytkowych wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych. Opłata wynosi 1,20 zł/m2.

UCHWAŁA NR XVIII/319/20
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 26 lutego 2020 rokuw sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Na podstawie art. 6j ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) – Rada Miasta Oświęcim
postanawia:
§ 1. 1. Dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne dla lokali użytkowych
wchodzących w skład Wspólnoty Mieszkaniowej – według powierzchni użytkowej lokalu.
2. Ustalić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości o których
mowa w ust 1, w wysokości – 1,20 zł miesięcznie od 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
3. Ustalić stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 2,40 zł
miesięcznie od 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości o których
mowa w ust. 1 stanowić będzie iloczyn powierzchni użytkowej lokalu oraz stawki określonej w ust. 2.
5. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w lokalach użytkowych wchodzących w skład Wspólnoty
Mieszkaniowej w zamian za uiszczoną opłatę mogą korzystać z pojemników wspólnych znajdujących się
w altanach śmietnikowych zlokalizowanych w pobliżu miejsca wytwarzania odpadów komunalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.